E1-05 (Yong Sheng)

Final group photo! <br>Credit: Yong Sheng